Ενημερώστε τους πελάτες σας ότι η επιχείρηση σας αποδέχεται πληρωμές μέσω Settle