Информирай клиентите си, че приемаш Settle като разплащателен метод